Yönetim

Dekan Yardımcısı II Görev Tanımı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
 1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,
 2. Dekanın bulunmadığı zamanlarda yerine vekalet etmek,
 3. Fakülte ve bölümlerin web sayfalarının güncel tutulmasını sağlamak,
 4. Öğrencilerin ders uyumu ve ders muafiyetleri ile ilgili işleri eğitim komisyonuyla birlikte denetlemek,
 5. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabülü ile ilgili çalışmaları ve başarı durumlarının takibini yapmak, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili büyükelçiliklerle koordinasyonu sağlamak,
 6. Yatay geçiş, yan dal ile ilgili çalışma ve takibin yapılmasını sağlamak,
 7. Öğrenci rapor ve izinleri ile ilgili işleri denetlemek,
 8. Öğrenci topluluklarının ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği yönlendirmek ve denetlemek,
 9. Toplulukların afiş, araç-gereç, salon gibi isteklerini incelemek,
 10. Fakülte tarafından düzenlenecek gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek,
 11. Her eğitim, öğretim yılı başında haftalık ders programlarının yapılmasını sağlamak,
 12. Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek,
 13. Derslerin izlenmesi, sınavların zamanında yapılması, dershanelerin etkin bir şekilde kullanılmasını denetlemek,
 14. Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu yapılacak toplantılara başkanlık etmek,
 15. Bölümlerden gelen ders görevlendirme tekliflerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 16. Ders görevlendirmelerini kontrol etmek, fakülte dışından talep edilecek öğretim elemanlarını tespit etmek, bu konuda dekanı bilgilendirmek,
 17. Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak,
 18. Öğrencilerin fakülteyi değerlendirme anketlerini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 19. Laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak,
 20. Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
 21. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,
 22. Dekan’ın uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin