Yönetim

Dekan Yardımcısı I Görev Tanımı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,
2. Dekanın bulunmadığı zamanlarda yerine vekalet etmek,
3. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak,
4. Eğitim-öğretim ile ilgili kurullara girecek evrakları incelemek,
5. Her türlü burs işlemlerini yürütmek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek,
6. Öğrenci sorunlarını dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak,
7. Kısmi statüde çalışacak öğrencileri, çalışma saatlerini ve yerlerini belirlemek
8. Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek,
9. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek,
10. Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer gibi etkinlikleri organize etmek,
11. Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak,
12. Yıllık akademik faaliyet raporlarının, uyum eylem planları ve denetim raporlarının yapılmasını sağlamak,
13. Fakültenin stratejik planının hazırlanmasını sağlamak,
14. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek,
15. Kendi görev alanı ile ilgili fakültede kurulan komisyonların düzenli çalışmasını sağlamak,
16. Fakültede yapılacak sınavların jürilerinin belirlenmesinde dekana yardımcı olmak,
17. Dışarıdan görevlendirme ile gelen öğretim üyelerinin ders koordinasyonunu sağlamak,
18. Staj ile ilgili görev ve sorumlulukları staj komisyonu ile beraber yerine getirmek,
19. Laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak,
20. Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
21. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,
22. Dekan’ın uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin